Obrazovanje

Home / Obrazovanje

Organizacija nastave

Od osnutka Osnovne muzičke škole 1970. do danas škola neprestano raste s brojem učenika, nastavnika i nastavnih programa. Nekoliko je prijelomnih trenutaka koji su na to utjecali –  prije svega osnivanje srednje glazbene škole i otvaranje novih nastavnih programa, nakon toga otvaranje područnih odjeljenja u Kutjevu i Pleternici, čime je olakšana glazbena naobrazba velikog broja učenika s tih područja. Preseljenje u suvremenu, novoopremljenu  zgradu dalo je novu dimenziju školi te se sada uz obrazovni i umjetnički rad razvija i  živa koncertna djelatnost.

U Glazbenoj školi Požega, kao i u ostalim umjetničkim školama, nastava se smatra  strukovno teorijskom. U okviru svoje djelatnosti ona ima predškolsko i osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje te pripremno i redovno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje za stjecanje stručne spreme IV. stupnja.

Predškolsko glazbeno obrazovanje traje dvije godine i upisuju ga učenici dvije godine prije upisa u osnovnu glazbenu školu, odnosno učenici prvog i drugog razreda osnovne škole. Učenici se upisuju na temelju prijava, bez polaganja prijemnog ispita. Upisi su tijekom lipnja, a nastava počinje u rujnu.

Osnovna glazbena škola traje šest godina za sve predmete i usmjerenja. Polaznici  nastavu pohađaju u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni (suprotno od svoje općeobrazovne osnovne škole) tijekom petodnevnoga radnog tjedna. U osnovnoj glazbenoj školi nastava se organizira skupno i individualno. Skupna (kolektivna) je nastava solfeggia, komorne glazbe i skupnog muziciranja (zbor i orkestar), a trajanje jednog nastavnog sata u svim razredima je 45 minuta.  U individualnoj nastavi instrumenata sat je 30 minuta u prvom, drugom i trećem razredu, a 45 minuta u četvrtom, petom i šestom razredu. Tjedna satnica svakog pojedinog predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom donesenim od Ministarstva znanosti obrazovanja  Republike Hrvatske te je organizirana u dvije smjene.

Instrumenti koji se mogu učiti u osnovnoj školi su klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, violina i violončelo.

Pripremno glazbeno obrazovanje traje dvije godine i u tom razdoblju učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak glazbenog obrazovanja bez prethodno završenoga osnovnog glazbenog obrazovanja. U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici sedmog i  osmog razreda osnovne škole (tj. do navršenih petnaest godina života). Iznimno u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik tubist mogu se upisati učenici do navršenih osamnaest godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih dvadeset godina života i glazbenik pjevač do navršene dvadeset i dvije godine života. Posebno nadarenim učenicima također se iznimno, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može dopustiti upis u pripremni program srednje škole i onda kada ne ispunjavaju sve uvjete.

Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

U pripremnom programu sljedeći su predmeti i struke: tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, solo pjevanje i teorijski smjer.

Polaznicima srednje glazbene škole nastava je podijeljena na općeobrazovne predmete i stručni (glazbeni) dio programa. U srednjoj školi nastava je organizirana skupno i individualno. Skupna je nastava svih teoretskih glazbenih predmeta, komorne glazbe i skupnog muziciranja (zbor i orkestar), a individualna je nastava instrumenata. Oba oblika nastavnog sata traju 45 minuta. Sat nastave klavira kao obveznog instrumenta za instrumentaliste i pjevače traje 30 ili 45 minuta, ovisno o nastavnom planu i programu za svaku pojedinu struku. Tjedna satnica svakoga predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom za srednje umjetničke škole.

U srednjoj školi učenici mogu upisati smjerove: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, solo pjevanje i teorijski smjer.

Nastavni programi

U osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: klavir, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon, rog, tuba, violina, violončelo, gitara, tambure (bisernica, brač), harmonika i udaraljke – to su ujedno i temeljni predmeti struke.

Osim nastave glazbala svi učenici osnovne glazbene škole obvezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (zbor ili orkestar, ili komornu glazbu), a u šestom razredu klavir kao obvezan predmet za učenike koji žele nastaviti školovanje u srednjoj školi, te teoriju glazbe izborno.

Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava solfeggia i skupnog muziciranja. Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija (na svakih 25 učenika 1 sat u tjednu).

Upis u osnovnu glazbenu školu obavlja se na temelju položenog prijemnog ispita i to za one učenike koji paralelno upisuju II., III. ili IV. razred redovite osnovne škole, u pravilu u dobi od 8 do 10 godina. Izuzetak kasnijega upisa je moguć samo kod puhačkih glazbala (do 11 godina). Učenici osnovne glazbene škole redovni su polaznici osnovne općeobrazovne škole.

Sve navedene osnovnoškolske programe učenici školske dobi, do 15 godina starosti, mogu polagati privatno, prema osobnim potrebama, prema Pravilniku o polaganju privatnih ispita Glazbene škole Požega.

Posebnu programsku cjelinu čini predškolski program koji traje dvije godine.

Napomene:  

1  – Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.

2  – Obvezno za učenike koji žele nastaviti obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi. Ne odnosi se na učenike klaviriste.

3 – Izborne predmete učenici mogu ostvariti iz zbora, orkestra ili komorne glazbe kao dodatni predmet uz obvezni predmet skupnog muziciranja (npr. ako je predmet skupnog muziciranja Zbor, Orkestar može biti izborni predmet).

U pripremnim razredima uče se sljedeća glazbala: tambure (bisernica i brač), klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, flauta i udaraljke. Također se uči pjevanje i teorijski predmeti.

Temeljni predmeti struke su: flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, tambure (bisernica, brač), udaraljke, solo-pjevanje i teorijski smjer.

Upis u pripremne razrede obavlja se na temelju Odluke o upisu ministrice MZO, nakon položenog prijemnog ispita (koji je uređen Pravilnikom o polaganju prijemnog ispita u Glazbenoj školi Požega). Ti učenici paralelno upisuju VI., VII. ili VIII. razred redovite osnovne škole, a iznimno i stariji učenici prema važećem Pravilniku za srednje umjetničko obrazovanje.

 

U srednjoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: klavir, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon, rog, tuba, gitara, tambure (bisernica i brač), harmonika i udaraljke Također se uči pjevanje, teorijski predmeti i općeobrazovni predmeti.

Temeljni predmeti struke su: klavir, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, violina, violončelo, gitara, harmonika, tambure (bisernica, brač), udaraljke, solo-pjevanje i teorijski smjer.

Nastava u srednjoj glazbenoj školi je individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava teorijskih predmeta, općeobrazovnih predmeta i skupnog muziciranja (zbor, orkestar ili komorna glazba). Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija.

Upis u srednju glazbenu školu obavlja se na temelju Odluke o upisu ministrice MZO, nakon položenog prijemnog ispita (koji je uređen Pravilnikom o polaganju prijamnog ispita u Glazbenoj školi Požega) i prethodno završene osnovne glazbene škole, odnosno pripremnog programa.

 

Učenici koji zadovolje navedene kriterije propisane pravilnikom i ako su ušli u upisnu kvotu, mogu se upisati u srednju Glazbenu školu Požega.

Učenici srednje glazbene škole mogu pohađati i gimnaziju, odnosno druge srednje škole.

Napomene:

1 –  Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike klavira i gitare te svih učenika I. razreda pripremnog obrazovanja, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala (osim učenika I. pripremnog razreda) ili u I. i II. razredu srednje glazbene škole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe.

2 – Klavir obvezatno nemaju učenici klavira.

3 – Učenici harmonike i udaraljki imaju klavir obvezatno i u IV. razredu srednje škole. Sat traje 45
min.

4 – Učenici orgulja uče klavir po nastavnom planu i programu za zanimanje glazbenik – teorijski smjer.

5 – Korepeticija je za gudače, puhače, tamburaše i udaraljkaše.

* – sat traje 30 minuta

 

Napomene:  

1 – učenici solo pjevanja u I. pripremnom razredu uključuju se u zbor tek u drugom polugodištu.  U I. i II. razredu srednje glazbene škole moguće umjesto zbora po 1 sat komorne glazbe.        

* – sat traje 30 minuta

Napomene:

1 – U programu predmeta Povijest glazbe obrađuje se i Poznavanje glazbala, Folklor i Upoznavanje glazbene literature.

2  – U pravilu zbor.

3 – Izborno glazbalo je Solo-pjevanje.

4 – Harmoniju teoretičari III. i IV. razreda srednje glazbene škole mogu imati 3 sata tjedno ako škola ima mogućnost u okviru dozvoljene satnice. Proširenje satnice (za 1 sat više) odnosi se na vježbanje i usavršavanje  sluha, vježbe harmonijskog mišljenja – logike slijeda akorada klasične harmonije u disciplinama: harmonijski diktat; improvizacija na glasoviru; analiza djela glazbene literature; stvaralački rad učenika-pisanje i sviranje vlastitih radova.

* – Sat traje 30 minuta.

Izborna nastava se izvodi ako škola ima mogućnost u okviru dozvoljene satnice.

Napomene:

1Za učenike instrumentaliste i pjevače.

2 – Za učenike I. pripremnog razreda (pjevače i instrumentaliste) i za učenike IV. razreda srednje škole – instrumentaliste (osim harmonikaša i udaraljkaša)

3 – Solo-pjevanje izborno nemaju učenici Solo-pjevanja niti učenici Teorijskog odjela u I. i II. razredu srednje škole kojima je izborni predmet Solo-pjevanje.

4Komornu glazbu izborno ne mogu imati učenici III. i IV. razreda srednje škole kojima je Komorna glazba obvezni predmet (pjevači i instrumentalisti) niti učenici kojima je Komorna glazbe predmet Skupnog muziciranja.

 • Fakultativna nastava se izvodi ako škola ima mogućnost u okviru dozvoljene satnice.
 • Na zamolbu učenika Nastavničko vijeće odlučuje o opravdanosti pohađanja fakultativne nastave.
 • Fakultativna nastava smatra se obveznom nastavom i njena realizacija provodi se jednako kao redovna nastava u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
 • Za učenika opterećenje unutar jednog tjedna ne smije biti veće 40 školskih sati.

Informacije

O terminima i uvjetima upisa možete saznati OVDJE.

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Požega je dokument kojim se utvrđuje namjena i visina participacije, subjekti koji su je obvezni podmirivati, povlastice, te način i rokovi podmirivanja. Najbitnije smo izdvojili za vas:

 • Participacija za sve instrumente i programe plaća se u 11 rata. Prva rata (50,00 kn) se plaća prilikom upisa i 10 rata po 150,00 kn mjesečno (tj. 60,00 kn za korisnike predškolskog programa) od listopada do srpnja u tekućoj šk. god.
 • Popust prilikom plaćanja participacije ima drugo dijete u obitelji (50%), a svako sljedeće dijete iz iste obitelji je oslobođeno plaćanja participacije.
 • Participaciju su obvezni podmirivati svi učenici osnovne i srednje glazbene škole bez obzira da li im je glazbena Škola matična Škola ili ne, i polaznici svih tečajeva koji se organiziraju u školi.
 • Škola na početku svake šk. god. sa svakim roditeljem polaznika Škole, koji je obvezan plaćati participaciju, zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
 • Odluku o visini participacije za svaku Školsku godinu donosi Školski odbor uz suglasnost Osnivača.

Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici koji završavaju Školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno svladavaju još jedan obrazovni program srednje škole (Statut Glazbene škole Požega, čl. 66).

Zamolbu za akceleraciju redovnih učenika nužno je predati u tajništvo škole do početka nastavne godine, a o odobrenju iste, roditelji učenika bit će pravodobno obaviješteni. Ispit se polaže pred komisijom za odgovarajući predmet. Sve predmete nižeg razreda potrebno je položiti do kraja prosinca. Ukoliko učenik ispite ne položi, nastavlja pohađati niži razred do kraja nastavne godine. Redovni učenici škole ne plaćaju naknadu za polaganje takvog ispita.

Status učenika srednje glazbene škole stječe učenik koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i opće obrazovani program u glazbenoj školi, kao i učenik koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i drugu srednju školu.

Učenik može upisati samo jedan program u glazbenoj školi na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, osim ako učenik zatraži upis više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini, o čemu odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća. Učenik drugi temeljni predmet ili program plaća u skladu s člankom 24. stavak 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Statut Glazbena škola Požega, čl. 45).

Izborni predmeti u osnovnoj školi, osim Klavira za učenike koji žele nastaviti obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi i Teorije glazbe, učenici mogu ostvariti iz zbora, orkestra ili komorne glazbe kao dodatni predmet uz obvezne predmete. Fakultativna nastava izvodi se u pripremnoj i srednjoj školi iz predmeta: klavir, solo pjevanje, komorna glazba, audio snimanje i obrada tona.

Na zamolbu učenika Nastavničko vijeće odlučuje o opravdanosti pohađanja fakultativne nastave. Fakultativna nastava smatra se obveznom nastavom i njena realizacija provodi se jednako kao redovna nastava u skladu s Zakonom i Pravilnikom.

Za ispis u tijeku nastavne godine potrebno je:

 • Podmiriti troškove participacije do dana ispisa.
 • Vratiti svu zaduženu građu iz knjižnice škole.
 • Vratiti zaduženi instrument.
 • Dolazak roditelja u tajništvo škole radi potpisivanja ispisnice.

Ako je učenik završio razred, a ne želi nastaviti školovanje treba podići svjedodžbu kod upisne komisije razreda u koji bi se trebao upisati, ali se ne upisuje u idući razred.

Roditelji mogu opravdati izostanak svoje djece telefonski, pismeno i putem maila. U nastavku se nalaza mailovi razrednika na koji se šalje ispričnica.

ŠKOLA RAZRED IME I PREZIME MAIL
MATIČNA ŠKOLA OSNOVNA 1.o Kristina Banovac [email protected]
2.o Tin Tonković [email protected]
3.o Martina Mikić Kovač [email protected]
4.o A Valentina Krajačić Mikić [email protected]
4.o B Lidija Džidić Markulić [email protected]
5.o  Lucija Ticl [email protected]
6.o A Tena Vlašić Pavić [email protected]
6.o B Monika Sakač Botički [email protected]
SREDNJA 1. i 2.PR Josipa Šimurda [email protected]
1.S Branka Horvat [email protected]
2.S Monika Sakač Botički [email protected]
3.S Lidija Džidić Markulić [email protected]
4.S Anton Ečimović [email protected]
PODRUČNA ODJELJENJA 1. – 6.o    PO Pleternica Jasmin Gašparac [email protected]
1. – 6.o    PO Kutjevo Stjepan Posedi [email protected]